Aller au contenu

De Dienst sectorale facilitatie

De Dienst sectorale facilitatie

Uitgaande van deze wens om, in samenwerking met de sectorale actoren, het gekruist beleid tewerkstellingopleiding van de Strategie 2025 - Go4 Brussels 2025 te versterken, werd de Dienst sectorale facilitatie binnen Brupartners opgericht.

De opdracht van de Dienst sectorale facilitatie bestaat erin om de verschillende economische sectoren die in Brussel aanwezig zijn, te mobiliseren door middel van kaderakkoorden met de Brusselse Regering.

Door de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties van een Paritair comité (= de sectorale sociale partners) van de economische sectoren die werkzaam zijn in Brussel hierbij te betrekken (bouw, horeca, technologische nijverheid, enz.), willen die kaderakkoorden de tewerkstelling en de kwaliteit van deze tewerkstelling binnen deze verschillende sectoren voor de Brusselaars verbeteren:

 • Door de verwerving van competenties te bevorderen;
 • Door in te spelen op de sectorale evoluties;
 • Door het opleidingsaanbod aan te passen aan de noden van de sectoren en hun bedrijven;
 • Door de tewerkstelling in de sectoren te bevorderen ;
 • Door discriminatie te bestrijden;
 • ...

 

Door de synergieën tussen de sectoren en de instanties op het gebied van tewerkstelling, beroepsopleiding en onderwijs te versterken en door hen aan te moedigen om actieve bijdragen te leveren, moet het tewerkstellings-, opleidings- en onderwijsbeleid nog doeltreffender worden.

 

Opdrachten en activiteiten

De Dienst sectorale facilitatie zorgt voor de mobilisatie van de Brusselse sectorale actoren door middel van kaderakkoorden die met de Brusselse Regering worden gesloten en houdt toezicht op de sectorale variant van de Strategie 2025 - Go4 Brussels 2025.

Daartoe heeft de Dienst sectorale facilitatie de volgende opdrachten:

 • Het opstellen van het kadaster van de verschillende sectorale voorzieningen die in Brussel worden uitgerold;
 • Het mobiliseren van de economische sectoren met het oog op het sluiten van sectorale kaderakkoorden;
 • Het opvolgen en omkaderen van de operationalisering van de sectorale kaderakkoorden;
 • Het vereenvoudigen van de samenwerking met andere sectoren die bepaalde behoeften aan vaardigheden, opleiding en onderwijs delen.

 

Het sluiten van kaderakkoorden is een werk met verschillende stappen: vaststelling van de respectievelijke meerwaarden van een kaderakkoord voor elke sector, onderhandelingen over de inhoud van deze kaderakkoorden in « begeleidingscomités », het bijeenbrengen van de sector, Brupartners en de Regering en ten slotte de tenuitvoerlegging van de akkoorden door middel van actieplannen waarover binnen « technische groepen » werd onderhandeld en die de sector en de openbare tewerkstellings- en opleidingsinstanties samenbrengen.

De mobilisatie van de sectorale actoren heeft betrekking op een breed scala van taken:

De taken die gemoeid zijn met het mobiliseren van de sectorale actoren zijn de volgende : contacten met de sectoren leggen, sectorale begeleidingscomités organiseren, technische groepen organiseren en een relatienetwerk met alle actoren op het gebied van tewerkstelling en beroepsopleiding ontwikkelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaderakkoorden

Een sectoraal kaderakkoord heeft tot doel om de bereidheid van de ondertekenaars (de Regering en een Brusselse economische sector) te formaliseren om actief samen te werken, om zo bij te dragen tot de versterking van de beleidsvoeringen op het vlak van tewerkstelling, opleiding en onderwijs door de synergieën tussen de actoren van tewerkstelling, opleiding en onderwijs en de ondernemingen vroeger te ontwikkelen.

De kaderakkoorden regelen de modaliteiten voor samenwerking tussen de verschillende betrokken actoren (de Regering, de beroepssector en de verschillende ION’s, zoals Actiris, Bruxelles Formation, het « Consortium de Validation des Compétences », het SFPME/efp, enz.) evenals de doelstellingen die moeten worden behaald om de tewerkstelling en opleiding in de sector te ontwikkelen (doelstellingen op het vlak van stageplaatsen in ondernemingen, alternerende opleidingen, opleidingsaanbod, competentievalidatietitels, overdracht van jobaanbiedingen aan Actiris, enz.).

De ondertekening van een kaderakkoord met een economische sector die werkzaam is in Brussel verloopt in verschillende stappen, onder toezicht van de Dienst sectorale facilitatie:

 • Verkennende vergadering: contact tussen de sector en Brupartners
 • Intentienota van de sector
 • Voorbereindende vergadering : sectoraal begeleidingscomité ( Brupartners, Regering en sector)
 • Technische groep(en)
 • Sectorale begeleidingscomités
 • Ondertekening van het kaderakkoord
 • Implementatie van het kaderakkord

 

Momenteel zijn er 12 kaderakkoorden gesloten met sectoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

 

 

 • Metaalverwerkende en technologische nijverheid (arbeiders), ondertekend op 22 mei 2019

 

 

 • Handel in brandstoffen, ondertekend op 24 mei 2019

 

 

 

 • Transport en Logistiek (bedienden), ondertekend op 19 juni 2019

 

 

 • Bagageafhandeling op luchthavens, ondertekend op 7 december 2020

 

Meer akkoorden zijn in onderhandeling.

 

Deze gemeenschappelijke wens om de acties op het vlak van tewerkstelling en beroepsopleiding die de sector en de openbare instanties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voeren, te coördineren en op elkaar af te stemmen, kan tot de creatie van een gemeenschappelijk actie-instrument leiden: de « Opleidings- en tewerkstellingspool ». De eigenheid van deze Polen bestaat erin dat alle actoren, zowel de private als de publieke, fysiek onder éénzelfde operationele autoriteit worden gegroepeerd. Deze groepering zal het mogelijk maken om alle tewerkstellings- en opleidingsacties te coördineren en om middelen en competenties ten behoeve van werkzoekenden en werknemers te delen. De Opleidings- en tewerkstellingspool is de belangrijkste toegangspoort tot een sector van activiteiten op het gebied van opleiding en tewerkstelling voor de verschillende doelgroepen.