Aller au contenu

Strategie Go4Brussels 2030

 

Strategie Go4Brussels 2030, wa is da?

 

Logo van de Strategie Go4Brussels 2030De Strategie Go4Brussels 2030 (hierna S2030), die op 16 januari 2020 ter gelegenheid van de eerste Sociale top van de legislatuur werd ondertekend, is het 5de sociaaleconomisch akkoord dat sinds 2002 tussen de Brusselse Regering en sociale partners werd gesloten. In navolging van haar voorgangers heeft de S2030 een tweeledig doel:

- De basis leggen voor de transitie van de Brusselse economie naar deugdzame modellen (circulaire economie, sociaal en democratisch ondernemerschap, enz.);

- Een Strategie Scholing en Werk ten uitvoer leggen om de scholingsgraad van werkzoekenden te verbeteren en het opleidingsaanbod te heroriënteren, zodat het zo goed mogelijk aan de behoeften van de ondernemingen zou beantwoorden.

 

In het licht van de gezondheids-, economische en sociale crisis als gevolg van de pandemie van het coronavirus werd de inhoud van de doelstellingen van de S2030 aangepast om rekening te houden met de op het Brussels niveau bekrachtigde herstelprojecten, alsook met de bijdrage van het Gewest aan het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht. Deze gewijzigde S2030 werd tijdens de Sociale top van 24 februari 2021 bekrachtigd.

In navolging van de Strategie 2025 bestaat de S2030 uit twee Pijlers, voor een totaal van 17 doelstellingen en iets meer dan 100 beleidswerven. De eerste Pijler heeft betrekking op louter gewestelijke bevoegdheden en de tweede omvat zowel gewestelijke als gemeenschapsbevoegdheden.

Pijler 1

Pijler 2

Doelstelling 1.1: De voorwaarden creëren voor de economische transitie om bij te dragen tot de gewestelijke klimaatdoelstellingen

Doelstelling 2.1: De Jongerengarantie verder uitvoeren                                                               

Doelstelling 1.2: De ZKO's en KMO's ondersteunen, met inbegrip van de industrie, de ambachten, de buurtwinkels en het sociaal en democratisch ondernemerschap

Doelstelling 2.2: Iedereen de toegang tot stabiel en duurzaam werk waarborgen                                                                                                

Doelstelling 1.3: Een onderzoeks- en innovatiebeleid op gang brengen dat bevorderlijk is voor de economische, sociale, solidaire en klimaattransitie

Doelstelling 2.3: De gekruiste beleidsinitiatieven werk-opleiding versterken                                                                                           

Doelstelling 1.4: De economie ondersteunen in de sectoren die kwaliteitsvolle banen kunnen opleveren voor de Brusselaars

Doelstelling 2.4: Brussels programma voor onderwijs en kinderopvang verderzetten          

Doelstelling 1.5: Bevordering van de exportpromotie en van de aantrekkingskracht voor buitenlandse investeringen naar het Brussels Gewest           

Doelstelling 2.5: Een sterk gewestelijk openbaar ambt: het actieplan "Brusselaars in het openbaar ambt" verder uitdiepen                                                                                                                     

Doelstelling 1.6: Prioritaire ontwikkeling van de strategische gebieden ter ondersteuning van het economisch beleid van de Brusselse Regering

Doelstelling 2.6: Actief samenwerken met de andere Gewesten en Gemeenschappen                                                                        

Doelstelling 1.7: De fiscale hervorming verder uitdiepen                                   

Doelstelling 2.7: Sociale ongelijkheid aanpakken en de toegang tot de gezondheidszorg waarborgen

Doelstelling 1.8: De digitale transitie van de Brusselse economie waarmaken          

Doelstelling 2.8: Bijdragen aan het Europees beleid inzake economie, werk en insluiting

Doelstelling 1.9: Een efficiënte mobiliteit met respect voor de gezondheid en de levenskwaliteit

 

    

Het tripartiete overleg dat tijdens de vorige legislatuur de boventoon heeft gevoerd en dat met name gebaseerd is op de ontwikkeling van beleidsvoeringen in de vorm van gedeelde prioriteiten, ook een integraal onderdeel van de S2030 is.

 

Daarnaast streeft de S2030 drie bijkomende principes na:

- de vereenvoudiging van de governance en van de formele overlegprocessen;

- de economische en sociale transitie;

- de transversaliteit en ontkokering van de beleidsuitvoering.

 

Tevens berust de S2030 op een aantal voorwaarden voor succes, die rechtstreeks uit de ervaring met de Strategie 2025 voortvloeien: 

  • Continuïteit met de Strategie 2025 en transitie van het sociaaleconomisch beleid in overeenstemming met de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050;
  • Georganiseerd en gedeeld overleg met de sociale partners en betrokkenheid van de Gemeenschappen;
  • Sectorale opsplitsing door het sluiten van kaderakkoorden;
  • Bestrijding van discriminatie en bevordering van diversiteit;
  • Gelijkheid tussen mannen en vrouwen en gendermainstreaming;
  • Rekening houden met de grootstedelijke en Europese dimensies;
  • Onafhankelijke opvolging en evaluatie.

 

Klik hier om de tekst van de Strategie Go4Brussels 2030 te downloaden (update van 24 februari 2021 naar aanleiding van de COVID-19-crisis).

 

Gedeelde prioriteiten en overlegde prioriteiten

Bij de onderhandelingen over de inhoud van de Strategie 2025 hebben de sociale partners van de Regering verkregen dat een aantal van de doelstellingen ervan zou worden behandeld op basis van een originele en unieke overlegmethode in België, de « gedeelde prioriteiten ». Hierdoor kunnen zij in een zeer vroeg stadium bij het beleidsvormingsproces worden betrokken en kunnen zij deelnemen aan de verschillende fases, meer bepaald de uitvoering, opvolging en evaluatie van dit beleid. De gedeelde prioriteiten hebben in hoge mate bijgedragen aan de positieve ontwikkeling van de economische en sociale dialoog in Brussel en hebben hun waarde op vele gebieden bewezen.

46 beleidswerven van 8 verschillende doelstellingen van de S2030 zullen het voorwerp van een gedeelde prioriteit uitmaken.

 

De S2030 omvat nog vele andere beleidswerven die op hun beurt het voorwerp van werkzaamheden in overlegde prioriteit uitmaken, in die zin dat er een meer traditionele raadpleging van de sociale partners over ontwerpen van wet- en regelgevende teksten is voorzien. De beleidswerven in overlegde prioriteit worden rechtstreeks door de Regering bestuurd en zijn het voorwerp van een diepgaand overleg met de sociale partners.

 

Governance

Een Stuurcomité wordt opgericht voor elke doelstelling van de S2030. Dit bestaat uit de bevoegde Ministers, de betrokken Besturen en ION's en de sociale partners. Het zal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en opvolging van de beleidswerven van de doelstelling in kwestie. In het licht van de COVID-19-crisis zullen er beperkte stuurcomités worden georganiseerd, waarin de betrokken Kabinetten en sociale gesprekspartners zitting zullen hebben.

De voortgang van de beleidswerven van de S2030 wordt tussen de overheden en de sociale partners besproken tijdens een vergadering van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité (BESOC) (uitgebreid met de gemeenschapsbevoegdheden voor Pijler 2), de zogenaamde Sociale top die jaarlijks wordt georganiseerd. Dit is voor de ondertekenaars ook een gelegenheid om samen de prioritaire beleidswerven voor het volgende jaar vast te stellen.

De operationele opvolging wordt uitgevoerd door de Cel Ondersteuning Regeringsplannen van de GOB

De transversale en/of thematische evaluaties worden aan het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) toevertrouwd.

 

Foto van de Brusselse Regering en sociale partners tijdens de Sociale Top "Go4Brussels 2030" op 16 januari 2020

De coördinatie van de Strategie Go4Brussels 2030

In 2015 werd er binnen de Raad een functie van « Strategie 2025-coördinator » in het leven geroepen om te zorgen voor de coördinatie van de opvolging van alle beleidswerven die in het kader van de S2025 zijn opgezet. Deze functie werd ingevolge de ondertekening van de S2030 verlengd.

De S2030-coördinator is het doorgeefluik op het niveau van Brupartners voor wat de operationalisering van de werkzaamheden van de S2030 betreft: hij brengt verslag uit aan de leden van Brupartners over de uitvoering van de beleidswerven en geeft hun verzoeken door aan alle betrokken actoren. Hij neemt ook deel aan de uitvoering van de gedeelde beleidswerven en bereidt samen met de sociale partners de jaarlijkse Sociale topontmoetingen voor.

 

 

Klik hier voor meer informatie over de Strategie Go4Brussels 2030.