Brupartners vraagt maatregelen om het aanbod en de noden inzake tehuizen voor bejaarden te Brussel beter op elkaar af te stemmen

BRUSSEL, België – 7 juli 2022: Heden, donderdag heeft Brupartners een initiatiefadvies aangenomen betreffende de tehuizen voor bejaarden te Brussel. Na de raadpleging van deskundigen van de sector hebben de Brusselse sociale gesprekspartners aanbevelingen geformuleerd om de overeenstemming tussen het aanbod en de noden inzake rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen te verbeteren. Dit moet zowel ten goede komen aan de patiënten als aan de professionele spelers.

De rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen te Brussel

De opeenvolgende institutionele hervormingen hebben tot een zeer complexe situatie geleid in het landschap van de tehuizen voor bejaarden te Brussel.  En ook al wordt de sector gekenmerkt door de nood aan een conversie van bedden van het type « traditioneel rusthuis » tot bedden van het type « rust- en verzorgingstehuis », toch blijft het aanbod te Brussel kleiner dan in Vlaanderen en Wallonië, en voldoet het niet aan de Brusselse vraag.

Een betere afstemming aanbod-noden

Bij de opstelling van zijn initiatiefadvies heeft Brupartners zich eerst en vooral tot doel gesteld om een (onvolledig) totaalbeeld van de sector te bieden. De eindtekst schetst een globaal overzicht van de situatie te Brussel alvorens aanbevelingen te doen die de Brusselse overheden zullen toelaten om hun acties beter te richten en om aldus het aanbod en de noden beter op elkaar af te stemmen. Daarbij komt dat de beschouwingen in het advies eveneens zullen toelaten om tot een evaluatie van de verschillende bestaande voorzieningen over te gaan die zijn opgericht om aan de noden van de Brusselaars te voldoen.

De aanbevelingen van Brupartners hebben betrekking op verschillende onderwerpen: de werkgelegenheid en de opleiding – en met name het sluiten van een akkoord voor de Brusselse social-profitsector en de noodzaak om de financiering van de maatregelen ter omkadering van het zorgpersoneel te verzekeren -, de noodzaak van eenvolledige evaluatie van de noden te Brussel, de herinnering aan het belang van overheidssteun – met name wat betreft de kost van de huisvesting -, de nood aan eenwaarborg wat betreft de lange-termijnfinanciering van de instellingen, het noodzakelijke denkproces over de transregionale aspecten wat betreft de rusthuizen, de noodzakelijke ontwikkeling van alternatieve oplossingen voor de klassieke opvang en de nodige hervormingen om hiertoe te komen, de vraag naar een verduidelijking van de toekomstige financiering van de infrastructuur van de instellingen, het vraagstuk van de afhankelijkheid en – tot slot – de levenskwaliteit.

Het initiatiefadvies raadplegen

Het perscommuniqué raadplegen