Brupartners wenst dat ondernemingen aangemoedigd worden om acties ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie ten uitvoer te leggen

BRUSSEL, België – 23 mei 2022: Op donderdag 19 mei 2022 heeft Brupartners een initiatiefadvies betreffende de « positieve actieplannen » aangenomen. Deze acties zijn bedoeld om nadelen te voorkomen of te compenseren die verband houden met de beschermde discriminatiecriteria (vermeend ras, huidskleur, nationaliteit, handicap, leeftijd, enz.), om zo diversiteit en bestrijding van discriminatie in het bedrijfsleven te bevorderen. Sinds de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 11 februari 2019 tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties, kunnen ondernemingen uit de privésector, in de vorm van plannen en onder bepaalde voorwaarden, positieve acties aannemen.

En concreet…

Dergelijke maatregelen kunnen vele vormen aannemen. Zo kunnen zij tot doel hebben bepaalde groepen een tijdelijke voorkeursbehandeling te biedenom een bestaand onevenwicht te herstellen en om tot een evenredige participatie van deze groepen te komen. Het kan ook gaan om het bevorderen van de kansen van leden van een bepaalde groep om een statuut te bereiken waarin zij ondervertegenwoordigd zijn, of om het vaststellen van aanwervingsquota die voor leden van de achtergestelde groep zijn voorbehouden (bijv. vrouwen).

Hoewel deze mogelijkheid bestaat, stelt Brupartners vast dat er slechts zeer zelden door de ondernemingen gebruik van wordt gemaakt. Op basis van deze vaststelling formuleren de Brusselse sociale partners een reeks aanbevelingen aan de Brusselse regering, opdat deze zich het mechanisme van de positieve actieplannen zou toe-eigenen en ondernemingen, werknemers en alle betrokken actoren duidelijk zou informeren over de mogelijkheid om dergelijke plannen op te stellen.

De bevordering van de positieve actieplannen is des te belangrijker rekening houdend met de toenemende ongelijkheden in Brussel, die nog door de COVID-19-crisis en de gevolgen daarvan worden versterkt. Ten overstaan van de toename van deze ongelijkheden, die vooral zichtbaar zijn op de arbeidsmarkt, reageert Brupartners door zo snel mogelijk passende antwoorden te vragen.

De aanbevelingen van Brupartners hebben betrekking op verschillende onderwerpen: informatie, promotie, bewustmaking, omkadering en monitoring van de positieve actieplannen, noodzaak om het rechtskader te verduidelijken, afstemming van de positieve actieplannen op andere mechanismen ter bestrijding van discriminaties en, tot slot, betrokkenheid van de overheidsdiensten van het Brussels Gewest bij de positieve actieplannen.

Het initiatiefadvies raadplegen

Het perscommuniqué raadplegen