Strategie Go4Brussels 2030

Sociale top 2023 : De prioriteiten voor het einde van de legislatuur

Brussel, België - 24 mei 2023 : De Brusselse regering en sociale partners (Brupartners) zijn bijeengekomen voor een nieuwe Sociale top. Na drie jaar van crisissen de gelegenheid om een balans op te maken van de legislatuur en om het eens te worden over de gezamenlijke prioriteiten tussen nu en de volgende verkiezingen.

De Strategie Go4Brussels 2030 werd tijdens de Sociale top van 16 januari 2020 door de Brusselse regering en sociale partners ondertekend. De vele beleidswerven die deel uitmaken van de strategie hebben tot doel de sociale en ecologische transitie van de gewestelijke economie tegen 2030 te bevorderen, evenals de scholing van de Brusselaars om hun inschakeling op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Voor het beheer van de opeenvolgende COVID-19- en energiecrisissen moest echter een beroep worden gedaan op groot deel van de openbare, zowel menselijke als financiële, middelen ten nadele van de uitvoering van de beleidsprojecten die bij het begin van het mandaat in het kader van de Strategie Go4Brussels 2030 werden aangekondigd. De overheidsfinanciën lijden ook onder de strategische investeringen, met name in mobiliteit, zonder rekening te houden met de geleidelijke vermindering, vanaf 2025, van de transfers in het kader van de zesde Staatshervorming, die 20% van de huidige ontvangsten van het Gewest vertegenwoordigen. De sociale partners hebben hun bezorgdheid gedeeld aangaande het vermogen van het Gewest om tegen 2030 projecten te financieren. Zij vragen de regering om een duidelijke visie op de begrotingsvooruitzichten van de Brusselse entiteiten - Gewesten en Gemeenschapscommissies - en van daaruit op de mogelijkheden om het gewestelijk beleid te financieren.

De wereld van vandaag is niet meer helemaal dezelfde als die waarin de Strategie Go4Brussels 2030 het levenslicht zag. Hij noopt ons ertoe om verder te gaan dan het strikte kader van deze strategie, om ambitieus en creatief te zijn om « Brussel » weer op gang te brengen, ten behoeve van zijn inwoners, ondernemingen en werknemers. Het is in deze context dat de sociale partners door de regering werden uitgenodigd om de beleidswerven kenbaar te maken die het komende jaarprioritair moeten worden uitgevoerd.

De gelegenheid voor de sociale partners om te herinneren aan het belang dat zij hechten aan paritair beheer en economisch en sociaal overleg, waarvan de resultaten in het Brussels Gewest over het algemeen goed zijn en die volgens hen een noodzakelijke voorwaarde zijn voor het welslagen van de gezamenlijke ambities die zij met de regering hebben uitgesproken.

Bovenop deze oefening heeft deze Sociale top ook de gelegenheid geboden om samen met de leden van de regering over een reeks belangrijke gewestelijke kwesties te debatteren. Naast de begrotingskwestie hebben de aanwezige actoren over verschillende thema's van gedachten gewisseld : transities (economisch, ecologisch, sociaal en digitaal), aantrekkingskracht van de stad/het Gewest, tewerkstelling, mobiliteit, ongelijkheden en positieve acties.

De sociale partners zullen de samen met de Brusselse regering aangevatte werkzaamheden voortzetten om de vele uitdagingen aan te gaan waarmee het Gewest wordt geconfronteerd.

De Voorzitter, Jan De Brabanter (BECI) en de Vicevoorzitter van Brupartners Estelle Ceulemans (ABVV): « Tijdens deze Sociale Top hadden we de gelegenheid om de balans op te maken van een legislatuur die werd gekenmerkt door belangrijke crisissen en om gemeenschappelijke doelstellingen te bepalen voor het laatste jaar van deze Regering, hierbij rekening houdend met de moeilijke budgettaire context waarin Brussel zich bevindt. De sociaaleconomische uitdagingen strekken zich evenwel verder uit dan over een enkele legislatuur. We moeten de zaken voorzien over een langere periode dan een politieke legislatuur en de volgende legislatuur voorbereiden, met inbegrip van het vraagstuk van de gewestelijke financiën die het beleid bepalen dat zal kunnen worden gevoerd. »

 

Naar het persbericht