Strategie Go4Brussels 2030

Sociale Top 2024: een stand van zaken en perspectieven voor de toekomst van het Gewest

Brussel, België - 5 maart 2024: Nu de legislatuur ten einde loopt, zijn de Brusselse regering en de sociale partners (verenigd in Brupartners) samengekomen voor een laatste Sociale Top vóór de verkiezingen van 9 juni. Het was een gelegenheid om de balans op te maken van de legislatuur en -  vooral - om het te hebben over de perspectieven teneinde de sociaaleconomische uitdagingen van het Brussels gewest aan te gaan.

In een context van opeenvolgende crisissen werden de veerkracht en het aanpassingsvermogen van onze samenlevingen op de proef gesteld. Toch hebben publieke en private acties geholpen om de sociaaleconomische impact hiervan te beperken. Dit succes is grotendeels te danken aan efficiënt economisch en sociaal overleg, wat unaniem werd benadrukt door de sociale partners.

Met dit in het achterhoofd heeft Brupartners een reeks aandachtspunten uiteengezet in de aanloop naar de volgende legislatuur. Te beginnen met de noodzaak om de economische en sociale dialoog, die gedurende de hele legislatuur bleef verzekerd, te behouden en verder uit te bouwen, met inbegrip van de gedeelde prioriteiten, een overlegmethode tussen de Regering en de sociale partners die eigen is aan het Brussels gewest. Daarnaast moet er grondig worden nagedacht over de organisatie van de talrijke gewestelijke adviesorganen en de manier waarop ze samenwerken, teneinde hun doeltreffendheid en relevantie te vergroten.

Ondanks alle inspanningen van de afgelopen 5 jaar blijven de sociaaleconomische uitdagingen bestaan en vereisen deze een doortastend en innovatief beleid dat verder gaat dan de tijdelijke grenzen van een legislatuur. Brupartners roept dan ook op tot een middellange en langetermijnvisie om de complexe uitdagingen van het Brussels gewest aan te gaan.

Met dit in gedachten stond de begrotingskwestie centraal in de besprekingen. In de huidige zorgwekkende financiële situatie hebben de sociale partners de noodzaak benadrukt van een duidelijk meerjarenperspectief voor de begroting, terwijl tegelijkertijd nieuwe inkomstenbronnen moeten worden aangeboord. Ook riepen ze op tot een grotere budgettaire transparantie om realistische en financierbare economische en sociale prioriteiten te kunnen voorstellen.

Tot slot werden tijdens de Sociale Top een aantal belangrijke thema's voor de toekomst van het Gewest besproken (economie, werkgelegenheid, opleiding, mobiliteit, huisvesting, ruimtelijke ordening, openbaar ambt, enz.) De sociale partners hebben zich ertoe verbondenom de constructieve dialoog, die tot nu toe de boventoon voerde, verder te zetten met de volgende regering, met als doel een welvarende en rechtvaardige toekomst te verzekeren aan de Brusselse ondernemingen, werknemers en burgers.

De Voorzitter, Jan De Brabanter (BECI) : « Deze laatste Sociale Top is voor Brupartners een momentum om een periode af te sluiten van intense en constructieve samenwerking, maar bovenal om de bakens uit te zetten voor de volgende legislatuur. Ons traject is voldoende gevalideerd en erkend: voor alle beleidsopties en initiatieven die de volgende Regering wenst te nemen: overleg met Brupartners is de beste garantie om een breed socio-economisch - lees ook maatschappelijk - draagvlak te bewerkstelligen. »

Naar het perscommuniqué