Aller au contenu

Navigatie

Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Gewestelijke beleidsverklaring van juli 2019 bepaalt dat « De Regering zal voorstellen om het secretariaat van Brupartners te laten instaan voor de coördinatie van de verschillende adviesorganen van het Brussels Gewest, zonder dat dit gevolgen heeft voor de onafhankelijkheid van die organen. Daarbij zal de Regering voorstellen om de architectuur van de verschillende overlegstructuren te vereenvoudigen en overzichtelijker te maken, zodat zij toegankelijker worden voor de burger »[1].

Deze ambitie beantwoordt aan de doelstellingen inzake professionalisering en administratieve vereenvoudiging van het Brusselse overleglandschap. De hervorming moet het mogelijk maken om de adviesorganen die werkzaam zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te versterken en te ontwikkelen, en om tegelijk de ontwikkeling van hun bekendheid en openheid naar het publiek toe te waarborgen.

Onder « coördinatie » wordt verstaan de opdracht van het administratieve team van Brupartners om te fungeren als enig in- en uitgangspunt voor de verwerking van de adviezen van de verschillende adviesorganen, door de secretariaatsdiensten voor de betrokken adviesorganen te verzorgen.

In dit verband is het eerste Brusselse gewestelijke adviesorgaan waarvan Brupartners het Secretariaat verzorgt, de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (RLBHG).

REGELGEVING

 • Besluit van 15 maart 1990 houdende de regeling van de oprichting, de samenstelling en de werking van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
 • Ministerieel besluit van 3 juli 2003 tot vaststelling van de presentiegelden toegekend aan de leden van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Besluit van 24 april 2014 tot coördinatie van de openbaredienstopdrachten van de operatoren en actoren bij de uitvoering van het waterbeleid en tot oprichting van een Comité van watergebruikers.
 • Ministerieel besluit van 8 juli 2020 betreffende de werking van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

 

OPDRACHTEN VAN DE RAAD VOOR HET LEEFMILIEU

 • Uit eigen beweging of op aanvraag van de Executieve of van de Minister, een gemotiveerd advies te verlenen over alle aangelegenheden waarvoor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bevoegd is en betreffende het Leefmilieu ;
 • Bijdragen aan de bevordering van het gewestelijke milieubeleid.

 

OPDRACHTEN VAN HET COMITE VAN WATERGEBRUIKERS

Binnen de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt er een vaste werkgroep genaamd « Comité van watergebruikers » opgericht (CWG) om :

 • Uit eigen beweging of op verzoek van de Regering of de Minister, een gemotiveerd advies te verlenen over elke aangelegenheid betreffende het waterbeleid ;

 

 • Een advies aan Brugel uit te brengen in het kader van de procedure tot goedkeuring van de tariefmethodologieën en de tariefvoorstellen, zoals vastgelegd in de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid ;
 • De taken te verzekeren, die voordien waren toegewezen aan de Hoge Raad voor de waterleidingen krachtens de artikelen 2 en 4 van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van het grondwater.

 

SAMENSTELLING

Voorzitterschap : Serge KEMPENEERS

Ondervoorzitterschap : /

Lid van rechtswege[2] : Christian PAQUET

Secretariaat van Brupartners : Bertrand ACKERMAN, Marie CARETTE

De Raad voor het Leefmilieu bestaat uit :

 • 5 vertegenwoordigers van verenigingen zonder winstoogmerk die zich volgens de statuten bezighouden met leefmilieu ;
 • 3 ambtenaren komende uit de departementen die Stedelijke en Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, en het Openbaar Vervoer beheren ;
 • 3 drie vertegenwoordigers van representatieve werknemersorganisaties en een gelijk aantal vertegenwoordigers van representatieve werkgeversorganisaties ;
 • 1 vertegenwoordiger van de middenstand ;
 • 3 specialisten inzake de problemen van de bescherming van het leefmilieu respectievelijk voorgedragen door de Université Libre de Bruxelles, de Vrije Universiteit Brussel en de Université Catholique de Louvain ;
 • 3 vertegenwoordigers van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, Brusselse afdeling ;
 • 2 vertegenwoordigers op voorstel van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel ;
 • 3 drie vertegenwoordigers op voordracht van verbruikersorganisaties of van organisaties van openbaar nut ;
 • 3 vertegenwoordigers op voordracht van de Raad omwille van hun bijzondere wetenschappelijke bevoegdheid in een deelgebied van de leefmilieuproblematiek ;
 • 1 een vertegenwoordiger van elke wateroperator in de zin van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid, die noodzakelijk deelneemt aan de vergaderingen van het Comité van watergebruikers.

Voor elk van de leden bedoeld, wordt een plaatsvervanger benoemd volgens dezelfde procedure als voor de effectieve leden. De namen van de leden zijn terug te vinden op de website van de Raad voor het Leefmilieu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 - Secretariaat en Voorzitter van de Raad voor het Leefmilieu

 

Het Comité van Watergebruikers bestaat uit :

 • De leden van de Raad voor het Leefmilieu en vijf personen uit die behoren tot diverse categorieën van watergebruikers.

De namen van de leden zijn terug te vinden op de website van de Raad voor het Leefmilieu.


[1] Gemeenschappelijke Algemene Beleidsverklaring, pagina 111.

[2] Voorzitter van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud.