Aller au contenu

Gids voor goede praktijken in overheidsopdrachten

Gids voor goede praktijken in overheidsopdrachten
De « Gids voor goede praktijken in overheidsopdrachten » werd opgesteld op basis van het verslag van de werkzaamheden van de werkgroep « Bestrijding van sociale dumping », die werd ingesteld op basis van een beslissing van de Brusselse Regering betreffende de omzetting van Richtlijn 2014/24/EU inzake de plaatsing van overheidsopdrachten en de bestrijding van sociale dumping. Hoewel er van sociale dumping geen unieke definitie bestaat, kan dit fenomeen over het algemeen worden gedefinieerd als de onrechtmatige praktijken die tot oneerlijke concurrentie leiden, zoals de onwettige minimalisering van de arbeidskost. Sociale dumping is een belangrijke bekommernis voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Heel wat gesprekspartners sensibiliseren regelmatig voor de schadelijke gevolgen van dit fenomeen. Sociale dumping heeft een nefaste impact op tewerkstelling en arbeidsomstandigheden. De Brusselse overheden willen de gevolgen van sociale dumping bestrijden door erover te waken dat overheidsopdrachten geen slechte arbeidsomstandigheden met zich meebrengen. Deze gids verenigt de aanbevelingen inzake goede praktijken die de werkgroep heeft geformuleerd. Tevens is hij het voorwerp van een bijdrage vanwege Brupartners. Naast deze werkzaamheden is het doel om een samenvatting van bepaalde wettelijke bepalingen voor te leggen, evenals voorstellen van clausules om in de opdrachtdocumenten op te nemen. Hoewel sociale dumping de « leidraad » doorheen de opmaak ervan is geweest, past deze gids, net zoals de beraadslagingen van de werkgroep, in een ruimer kader dan dat van de bestrijding van sociale dumping in de strikte zin, door alle fases van de plaatsing van een overheidsopdracht te dekken. Tevens benadrukt de gids de rol van het Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten in het proces van de prijscontrole. Een groot deel van de gids is overigens aan de prijsproblematiek gewijd, evenals aan de noodzaak om andere gunningscriteria in aanmerking te nemen. Opgesteld vanuit de optiek om de aanbestedende overheden instrumenten te bieden om ze bij de plaatsing van hun overheidsopdrachten en bij de bestrijding van aan sociale dumping gelinkte praktijken te helpen, richt deze gids zich meer in het bijzonder tot de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de instellingen van openbaar nut, alsook tot de Brusselse plaatselijke besturen. De aandacht van de lezers wordt gevestigd op het feit dat dit document de toestand van de geldende regelgeving weergeeft op de datum waarop hij is verschenen. De aanbestedende overheden dienen zich dus ervan te vergewissen dat deze regelgeving nog steeds toepasselijk is.
Bijlage 1 : Fraudegevoelige sectoren