Opdrachten

 • Het bevorderen van handistreaming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het wegwerken van alle vormen van directe en indirecte discriminatie van personen met een handicap
 • Op eigen initiatief of op verzoek van de Regering adviezen of aanbevelingen uitbrengen over elk ontwerp van ordonnantie of reglementair besluit dat een impact kan hebben op de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen betreffende het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Aan het begin van de legislatuur, in het midden van de legislatuur en op het einde van de legislatuur een advies formuleren over de strategische doelstellingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de resultaten ervan
 • Het vraagstuk van handistreaming opvolgen, ook op andere beleidsniveaus, voor zover dit een impact heeft op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Met het oog op de toepassing van een genderperspectief, desgevallend de impact voor vrouwen en mannen met een handicap formuleren
 • Het overleg en de samenwerking tussen alle betrokken actoren bevorderen

Samenstelling en leden

 

Voorzitterschap: Stéphanie HERMAN

Artikel 4 van het besluit van 23 november 2017 betreffende de oprichting van de Raad voor personen met een handicap bepaalt dat de Raad als volgt is samengesteld:

 • 3 effectieve en 3 plaatsvervangende leden voorgedragen door de adviesraad " Aide aux personnes et Santé " van de Franse Gemeenschapscommissie
 • 3 effectieve en 3 plaatsvervangende leden voorgedragen door de adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
 • 3 effectieve en 3 plaatsvervangende leden voorgedragen door de adviesraad Welzijn van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • 5 effectieve en 5 plaatsvervangende leden met expertise op het gebied van handistreaming
 • 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid van UNIA zullen eveneens worden uitgenodigd om in de Raad te zetelen.

Het secretariaat wordt verzorgd door Stéphanie MELKEBEKE.

Reglementering

De adviezen